Kewajiban Mengeluarkan Zakat (Disarikan oleh Ikhwan Abidin dari Kitab az-Zakat karangan Dr. Yusuf al-Qorodhowi) Para ulama telah sepakat bahwa zakat wajib dikeluarkan oleh seorang Muslim, yang merdeka, akil balig dan hartanya telah mencapai nisab. Dengan kata lain syarat-syarat orang yang mengeluarkan zakat antara lain : Merdeka (bukan budak). Akil dan Balig. Harta yang dizakati itu […]

Baca pos ini lebih lanjut